Redovna zamjena plinomjera

16 2013 svi

   Gradska plinara Krapina d.o.o. kao distributer prirodnog plina u obvezi je jednom u deset (10) godina temeljem članka 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) izvršiti ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija, što se u praksi obično vrši prilikom redovne zamjene plinomjera. Redovna zamjena plinomjera vrši se svakih deset (10) godina.

   Slijedom navedenog Gradska plinara Krapina d.o.o. pokreće postupak zamjene plinomjera i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija. Potrošači prirodnog plina na distributivnom području GPK d.o.o., kod kojih je potrebno prema evidenciji GPK d.o.o. izvršiti promjenu plinomjera i ispitivanje unutarnje plinske instalacije, pismenim će putem biti obaviješteni o terminu dolaska djelatnika GPK d.o.o. na njihovu adresu.