Donacije i sponzorstva

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) u repozitoriju se nalazi predmetni Obrazac prijave na raspisani natječaj (donacije /sponzorstva), pripadajući Pravilnik o donacijama i sponzorstvima, te Obrazac o podacima o udruzi i projektu, koji je prilikom apliciranja udruge na iste potrebno ispuniti.

Zadnja promjena: 20. ožujka 2019.