Info servis GPK

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Gradska plinara Krapina d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0) 49 300 273

2. putem faksa na broj: +385 (0)49 301 973

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ivana.kamenecki@gpk.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

4. poštom na adresu: Gradska plinara Krapina d.o.o., Frana Galovića 7 B/II, 49 000 Krapina, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

5. osobno na adresu: Gradska plinara Krapina d.o.o., Frana Galovića 7 B/II, 49 000 Krapina, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Ivana Kamenečki, mag.iur.

Gradska plinara Krapina d.o.o., Frana Galovića 7 B/II, 49 000 Krapina

Tel.: +385 (0)49 300 273

Fax.: +385 (0)49 301 973

E-mail službenika za informiranje: ivana.kamenecki@gpk.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određena je u Cjeniku troškova pristupa informacijama.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 ) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka, Gradska plinara Krapina d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zadnja promjena: 15. siječnja 2021.