Ishođenje i izrada plinskog priključka

I. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE

1. ENERGETSKI UVJETI

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Zahtjevu se prilaže:

 • Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za postojeće objekte uz pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine.
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje)
 • Za objekte koji u času izdavanja energetskih uvjeta nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja Energetske suglasnosti.

Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu prostora i volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem, te kratak opis  plinofikacije građevine

2. POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIH UVJETIMA

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Gradske plinare Krapina d.o.o., a dva se vraćaju investitoru.

Projekt mora sadržavati važeće Energetske uvjete. Popis ovlaštenih projektanata možete naći na www.hkis.hr/imenici/

3. ENERGETSKA SUGLASNOST

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Projekt i potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa energetskim uvjetima, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta isti nisu imali, te popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa – sjedište poslovnog subjekta).

Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga.

Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih energetskih uvjeta istovremeno se može  predati Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti s energetskim uvjetima i Energetske suglasnosti.

Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priključenje građevine na distribucijski sustav.

II. UGOVARANJE RADOVA ZA  PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

1. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE  GRAĐEVINE NA PLINSKI  DISTRIBUCIJSKI  SUSTAV

Zahtjev za priključenje građevine na  plinski distribucijski sustav podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć).

Zahtjevu se prilaže:

 • Projekt  priključka građevine i unutarnje instalacije sa valjanom potvrdom o usklađenosti dokumentacije sa energetskim uvjetima
 • Energetska suglasnost
 • Ugovor o opskrbi plinom

Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe  priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se

2. ZAHTJEV ZA MONTAŽU PLINOMJERA  I PUŠTANJE PLINA (opremanje obračunskog mjernog mjesta)

Zahtjev za montažu plinomjera (opremanje obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik

Uputstvo za montažu plinomjera:

   Ako imate izveden plinski priključak te želite postati naš potrošač prirodnog plina, zahtjev možete podnijeti u Gradskoj plinari Krapina d.o.o., Frana Galovića 7B/II ili na broj mobitela 091 371 1705, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekt plinske instalacije ovjeren od strane GPK-a, ako se radi o objektu:

  a) sa više od tri (3) stambene jedinice

  b) ako nazivno opterećenje prelazi 50 KW

  c) svi poslovni prostori kod privođenja konačnoj namjeni

2. Zapisnik o pregledu i ispitivanju plinske instalacije

3. Dimnjačarski nalaz (original – ne stariji od šest mjeseci), ako se spajaju trošila na dimnjak – izdan od ovlaštenog područnog dimnjačara

4. Dokaz vlasništva prostora za koji se montira plinomjer

5. Izjava o plaćanju potrošnje plina – ako se radi o obrtu ili pravnoj osobi.Kod montaže velikih plinomjera (G10 i većih) potrebno je dostaviti - izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda (ne stariji od šest mjeseci) - bjanko akceptiranu zadužnicu

6. Objekt mora imati kućni broj

7. Plaćanje u cijelosti (ODJEDNOM)

MONTAŽA PLINOMJERA G-4 i G-6

   Po izvršenoj uplati nazvat će Vas djelatnik GPK-a radi obavijesti o montaži plinomjera i puštanju plina.Kako bi se mogao montirati plinomjer i pustiti plin u instalaciju u obvezi ste imati pripremljeno barem jedno plinsko trošilo – bojler,plinsku peć,štednjak.

MONTAŽA PLINOMJERA G-10 i VEĆI

   Po izvršenoj uplati potrebno je u Gradskoj plinari Krapina sklopiti UGOVOR o prodaji plina, a za dogovor oko montaže brojila i puštanju plina, naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju.

Sve zahtjeve možete podnijeti u Gradskoj plinari Krapina d.o.o., Krapina, Frana Galovića 7B/II. kat, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Tehnička priprema Gradske plinare Krapina d.o.o.

U tehničkoj pripremi Gradske plinare Krapina d.o.o. Krapina možete dobiti sve potrebne informacije o priključenjima i radovima kao i o cijenama i načinu plaćanja za obavljene usluge, osobnim dolaskom, e-mailom ili na brojeve; telefon 049 300 126 ili mobitel 091 301 97 28.

O kućnom priključku:

 • obiteljska kuća je stambena građevina do tri (3) stana čija ukupna površina ne prelazi 400 m2.
 • započinje spojem na plinovod, a završava glavnim ventilom na fasadi objekta.

Objekti koji nisu svrstani u kućni priključak:

 • više od tri (3) stambene jedinice
 • više od 400 m2 bruto površine
 • poslovni prostori
 • prostori gdje se zadržava veći broj ljudi
 • tamo gdje je nazivno toplinsko opterećenje veće od 50 KW

Ovdje možete pronaći potrebne zahtjeve za izdavanje energetskih uvjeta, energetske suglasnosti, potvrde o usklađenosti s EU, šprancu Ugovora o priključenju na distribucijski sustav Gradske plinare Krapina, zahtjev za dostavu podataka o povijesnoj potrošnji, te zahtjev za priključenje.

Zadnja promjena: 03. srpnja 2015.