Ovlašteni izvođači unutarnjih pl. instalacija

Status ovlaštenog izvođača  plinske instalacije s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dobiva se ispunjenjem Uvjeta izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav Gradske plinare Krapina d.o.o.

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje unutarnje plinske instalacije nalazi se u repozitoriju na dnu stranice.

Sukladno odredbama članka 38. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)  vlasnici, odnosno korisnici građevina, dijela građevina i drugih nekretnina te prostora, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, te o održavanju moraju posjedovati propisanu dokumentaciju.

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95,56/10)  plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosno pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji.

STROGO JE ZABRANJENO PROŠIRENJE ILI PREINAKA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE ILI ZAMJENA TROŠILA (BOJLER, ŠTEDNJAK, PLAMENIK, PEĆ, ITD.) BEZ IZVRŠENJA POTREBNE PRIJAVE DRUŠTVU GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

PROŠIRENJE ILI PREINAKU UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE MOGU IZVODITI ISKLJUČIVO OVLAŠTENI IZVOĐAČI UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU GRADSKE PLINARE KRAPINA D.O.O.

ZAMJENU TROŠILA MOŽE IZVRŠITI ISKLJUČIVO OVLAŠTENI SERVISER.

Zadnja promjena: 12. veljače 2021.