Cijena plina

Javna usluga opskrbe prirodnim plinom

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12), članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Prilog 1. nalazi se u repozitoriju.

Usluga opskrbe prirodnim plinom

Cijene 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Gradske plinare Krapina d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4. i čl. 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).Cijene1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Gradske plinare Krapina d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4. i čl. 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).

Ponudu za opskrbu prirodnim plinom zatražite na e-mail adresi gpk@gpk.hr, ili na telefon 049 301 974.

Zadnja promjena: 02. siječnja 2018.