Usluga opskrbe prirodnim plinom - cjenik

Javna usluga opskrbe prirodnim plinom

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine iznosi 0,1924 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1510 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0414 kn/kWh.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 310-35/20-01/2

Urbroj: 371-04-20-4

Zagreb, 10. veljače 2020.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

Prilog 1. nalazi se u repozitoriju.

Usluga opskrbe prirodnim plinom

Cijene kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Gradske plinare Krapina d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 7. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 50/18).

Ponudu za opskrbu prirodnim plinom zatražite na e-mail adresi gpk@gpk.hr, ili na telefon 049 301 974.

Zadnja promjena: 19. ožujka 2020.