Česta pitanja

1. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina u stanu?

 • Bez panike!
 • Ne koristite otvoreni plamen (šibicu, upaljač)!
 • Ne pušite!
 • Ne koristite dizala, električne sklopke, utičnice, telefone, mobitele i druge govorne aparate u stanu!
 • Ne koristite električno zvonce!
 • Širom otvorite prozor i vrata!
 • Osigurajte propuh!
 • Zatvorite zapor ispred plinomjera!
 • Napustite ugroženi prostor!
 • Obavijestite dežurnu službu GPK d.o.o., ali tek kad ste napustili stan! Telefoni: 091 371 17 18, 0800 44 65 (besplatni info telefon 0-24)

2. Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina u zgradi s više korisnika (najčešće prijave - stubište zgrade)?

 • Bez panike!
 • Ne koristite otvoreni plamen (šibicu, upaljač)!
 • Ne pušite!
 • Ne koristite dizala, električne sklopke, utičnice, telefone, mobitele i druge govorne aparate u zgradi!
 • Ne koristite električno zvonce!
 • Širom otvorite prozor i vrata!
 • Osigurajte propuh!
 • Zatvorite glavni zapor na kućnom priključku!
 • Upozorite ostale stanare zgrade kucanjem, bez upotrebe telefona I električnog zvonca!
 • Napustite ugroženi prostor!
 • Obavijestite dežurnu službu GPK d.o.o., ali tek kad ste napustili stan! Telefoni: 091 371 17 18, 0800 44 65 (besplatni info telefon 0-24)
 • Osigurajte dežurstvo ispred zgrade do dolaska dežurne službe!

3. Kako postupiti u slučaju izlaza plina u blizini nekog plinskog aparata!

Zatvorite zapor ispred tog plinskog aparata. Ne prilazite otvorenim plamenom ili cigaretom, ne palite ili ne gasite električnu rasvjetu. Dobro prozračite ugroženi prostor.

Ako se plin i dalje osjeća, znači da plin izlazi prije tog zapora pa odmah obavijestite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na tel.091 371 17 18 i čekajte dolazak dežurne službe.

Ako se poslije zatvaranja zapora ispred plinskog aparata miris plina više ne primjećuje, znači da plin izlazi iz tehnički neispravnog aparata i odmah pozovite ovlaštenog plinoservisera da prekontrolira taj aparat.

4. Kako postupiti u slučaju propuštanja plina u blizini fasadnog ormarića

 • Odmah nazovite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na telefon 091 371 17 18 ili 0800 44 65 i čekajte dolazak dežurne službe
 • Ne prilazite otvorenim plamenom ili cigaretom
 • Osigurajte da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne službe.

5. Kako postupiti u slučaju propuštanja plina na ulici uz plinske elemente na sustavu i druge otvore?

 • Obavijestite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na tel 091 371 17 18 ili 0800 44 65 i čekajte dolazak dežurne službe
 • Ne prilazite otvorenim plamenom i osigurajte da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne službe Gradske plinare Krapina d.o.o.
 • U slučaju veće havarije (eksplozije i sl.) po potrebi obavijestite ostale službe (Javna vatrogasna postrojba(193)).

6. Kako postupiti u slučaju nestanka plina?

 • Primijenite postupak deblokade regulatora ako je zatvaran glavni zapor
 • Provjerite je li došlo do nestanka plina na svim plinskim aparatima?
 • Ako na nekom plinskom aparatu ima plina, pozovite ovlaštenog plinoservisera da pregleda plinski aparat na kojem je došlo do nestanka plina
 • Ako je došlo do nestanka plina na svim plinskim aparatima, nazovite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na tel 091 371 17 18 i čekajte dolazak dežurne službe.

7. Kako deblokirati regulator?

 • Ako ste iz nekog razloga (npr. odlazak na put) zatvorili plin na glavnom zaporu potrebno je deblokirati regulator:
 • Otvorite zapor kod plinomjera
 • Zatvorite zapore kod svih plinskih aparata
 • Ostavite tako pola sata
 • Zatim otvorite prvo zapor kod plinskog aparata najbližeg plinomjeru, provjerite je li radi
 • Redom otvarajte i zapore kod ostalih plinskih aparata
 • Ako nakon toga nemate plina, nazovite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na telefon 091 371 17 18 i pričekajte dolazak dežurne službe.

8. Plamen na plinskom aparatu vrlo je visok, čudne boje i mirisa?

 • Provjerite prikazuje li se takvo stanje na svakom plinskom aparatu u radu
 • Provjerite kada su plinski aparati zadnji put servisirani i pregledani od ovlaštenog plinoservisera
 • Prestanite koristiti plinski aparat i pozovite ovlaštenog plinoservisera
 • Ako je plinski aparat nedavno sevisiran, pozovite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na tel. 091 371 17 18 da se ispita plinska instalacija te eventualno provede uzorkovanje plina

9. Što je plinska instalacija?

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju kućnog priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja i otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

10. Tko je odgovoran za održavanje plinske instalacije?

Prema Zakonu o vlasništvu, Zakonu o zaštiti od požara te Općim uvjetima za  opskrbu prirodnim plinom odgovornost održavanja plinske instalacije isključivo je na vlasniku odnosno korisniku.

11. Tko je odgovoran za održavanje zajedničkog dijela plinske instalacije (nemjereni dio) u stambenim zgradama?

Odgovornost je na korisnicima odnosno upravitelju stambene zgrade koji upravlja održavanjem plinske instalacije iz sredstava zajedničke pričuve.

12. Tko može izvoditi radove na održavanju plinske instalacije?

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji su registrirani i stručno osposobljeni plinoinstalateri, ovlašteni serviseri, ovlašteni ispitivači, radnici Gradske plinare Krapina  d.o.o. i ovlašteni dimnjačari (ako su plinski aparati priključeni na dimnjak). Ispitivanje na ispravnost i nepropusnost izvode GPK d.o.o. i ovlašteni ispitivači, pregled i servisiranje plinskih aparata izvode ovlašteni serviseri dok kontrolu i čišćenje dimnjaka i dovoda zraka za izgaranje izvode ovlašteni dimnjačari.

13. Tko obavlja ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija?

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Gradska plinara Krapina d.o.o. ili ovlašteni ispitivač. Korisnik, po prethodnoj najavi GPK d.o.o. ili ovlaštenog ispitivača, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja. Za potrebe izrade ispitnog izvještaja korisnik treba prikupiti dokaze o održavanju u ispravnom stanju plinskih aparata i uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova odnosno nalaze pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.

Visina troškova ispitivanja utvrđena je važećim cjenikom.

14. Zašto je potrebno ispitivati unutarnje plinske instalacije?

Ispitivanje postojećih plinskih instalacija prvenstveno je nužno radi same sigurnosti korisnika. Naime, tijekom godina uporabe dolazi do propusnosti prvenstveno na navojnim spojevima na plinskoj instalaciji. U većini slučajeva potrebno je samo ponovno prebrtviti navojni spoj koji propušta plin. Donesena su i dva zakona na kojima se temelje obaveze i dužnosti vlasnika objekata i operatora distribucijskog sustava u vezi s ispitivanjem na ispravnost i nepropusnost postojećih unutarnjih instalacija. To su Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10). Prema tim zakonima vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju između ostalog i plinske instalacije, o čemu moraju posjedovati valjanu dokumentaciju. Nadzor obavlja inspektor za zaštitu od požara kojem su vlasnici dužni dati na uvid propisanu dokumentaciju.

15. Koja je obaveza operatora distribucijskog sustava kod održavanja plinske instalacije

Operator distribucijskog sustava dužan je najmanje jednom u deset godina izvršiti ispitivanje na ispravnost i nepropusnost plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene stanovanju.

16. Koliko često se moraju kontrolirati dimnjaci?

Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za točne informacije kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

17. Kako postupiti kod slučajnog oštećenja zaštitne plombe na plinomjeru ili nepravilnog rada plinomjera (cviljenje, drobljenje, pjevanje i sl.)?

Ukoliko korisnik primijeti određene nepravilnosti pri radu plinomjera ili uoči oštećenja plombe na plinomjeru, isto može dojaviti Odjelu prodaje operatora distribucijskog sustava Gradskoj plinari Krapina d.o.o. na brojeve telefona 091 371 17 18.